دنیا مثل تجافی ست؛ ماندن جایز نیست، باید رفت.

#گیله_مرد