به حکمِ عشق بنا شد در آسمانِ علی
علی از آنِ تو باشد تو هم از آنِ علی