یک زمان کوچه ی بنی هاشم
یک زمان بسته راه های مناست
قتلِ مظلوم در شلوغی ها
راه بستن، تخصصِ اینهاست