می توان با تو در بخار یک استکان چای گم شد ...

#گیله_مرد