از کنار تو کسی با دست خالی رد نشد
نیست عاقل، هر کسی دیوانه ی مشهد نشد