با پسر ارشدمون می حرفیدیم و طرح معما
پسرِ بابا! زیارت چه رنگیه ؟
- سبز
نماز خوندن چطور ؟
- سفید
شهید بابایی ؟
- سرخِ سرخ
بابایی من بپرسم ؟
فکر کردن چه رنگیه؟
- هاااا

+ بنده در حال هنگ کردن بودم که خودش گفت : بابایی بنظرم خاکستریه :-o

++ به قول عارف > من دیگه حرفی ندارم