ایلان جان! پسر کوچکم! مارو ببخش که دنیا شبیه هیچکدام از نقاشی های تو نبود.

#کودک_سوری
#کوبانی
#پناهجو