چه خوبه به حرمت این روز قشنگ و آسمونی، علاوه بر جَر و بحث و دعوای احتمالی بین زوجها، طلاق عاطفی هم گورشو گم کنه از زندگی ها