کعبه‌ام هستی و می‌گردم به دورت تا ابد
گر چه آیینِ طواف از دور هشتم باطل است


پ.ن1: دهه ی کرامت مبارک
پ.ن2: اولین کل گب