کاش می شد در بخار یک استکان چای گم شد

و دگر هیچوقت پیدا ...


+ گشتند نبودم، نگرد ...

#گیله_مرد